Status študenta po diplomiranju in študentske pravice (obvestilo Študentske organizacije Slovenije)

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE – ŠOS·26. FEBRUAR 2018

Z Zakonom za urejanje položaja študentov (ZUPŠ) smo lani (s spremembo Zakon o visokem šolstvu (ZVIS)) tudi drugi stopnji študija podaljšali status študenta “do izteka študijskega leta, v katerem je študent zaključil študij”.

Ker pa prihaja do napačnih interpretacij tega določila, pojasnjujemo, da ne smemo pozabiti na 69. člen ZVIS, po katerem imajo “študenti, ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravice in ugodnosti, ki izhajajo iz naslova statusa študenta, kot jih določajo posebni predpisi ( in če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov)”.

To pomeni, da jim status študenta po diplomiranju še ne zagotavlja pravic iz statusa do konca študijskega leta (avtomatično). Te so namreč odvisne še od drugih, področnih zakonov in njihovih določb (ki so lahko bolj ohlapne ali bolj stroge).

Pravice, ki so vezane le na status študenta (seveda ob drugih pogojih) in katerih študenti po diplomiranju ne izgubijo, so:

  • Subvencionirano bivanje (študentski dom);
  • Subvencionirana študentska prehrana (boni);
  • Subvencionirani prevozi;
  • Zdravstveno zavarovanje.Ob pravicah iz statusa študenta na podlagi ZVIS, pa lahko študenti opravljajo tudi t.i. študentsko delo do konca leta, v katerem so diplomirali. Več informacij o pravicah iz statusa študenta je dostopnih na spletni strani ŠOS.
  • Glede na prejeta vprašanja študentov pa pojasnjujemo tudi, da določbe ZVIS ne veljajo za študente višješolskih programov, za katere se glede statusa in pravic uporablja ZVSI – Zakon o višjem strokovnem izobraževanju.
  • Pri štipendijah pa je Zakon o štipendiranju (ZŠtip) glede teh določil precej bolj natančen/rigorozen. Zštip-1 določa, da se lahko štipendija izplača v enkratnem znesku v višini preostalih zneskov štipendij za preostale mesece trajanja izobraževalnega programa, če štipendist zaključi izobraževanje pred iztekom izobraževalnega programa. Torej je tisti, ki diplomira med letom ( in to ni v času absolventa), upravičen do preostalih štipendij do konca leta. 87. člen Zštip-1 pa tudi določa, da se štipendijsko razmerje po izteku izobraževalnega programa v primeru podaljšanja študentskega statusa (t.i. absolvent) podaljša za dodatno študijsko leto po izteku izobraževalnega programa prve ali druge stopnje. V tem primeru pa se štipendija v času absolventa izplačuje le do diplome!